Geçen yıla kadar ücreti karşılığında eczanelerden alınabilen mevsime bağlı grip aşıları geçen yıl doktor reçetesine bağlanmış ve 65 yaş üstü yaşlılarla kronik rahatsızlığı olanlara reçete ile verilmişti. İstediği aşıyı bulamayan bazı hastalar da Sinovac grip aşısı olmak zorunda kalmıştı.

Bu yıl grip aşılarının eczanelere geldiği, uzman hekim veya aile hekimini reçetesiyle alınabileceği öğrenildi.

Grip aşılarının sosyal güvenlik kurumlarınca ödenebilmesi için; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık kurulu raporu aranmaksızın, astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immünsupresif olan erişkin ve çocuklar ile 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını belirten heyet raporuna istinaden, uzman hekimlerce reçete edildiğinde aşıların bedelleri kurumlarınca yılda bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur mensubu hastanın nüfus cüzdan fotokopisi eklenecek (65 yaş üzeri için )

Herhangi bir UZMAN TABİP reçetelenebilecek (aile hekimi dahil)

İlgili maddede sayılan rahatsızlıklara ilişkin raporu olanlara da ( DM,KOAH,ASTIM,KAH,KBY vb.) aşılar yine uzmanlarca reçetelenip reçeteye anılan rapor da eklenecek. (HT bu kapsamda değerlendirilmediğinden 65 yaş altı HT hastalarına grip aşısı ödenmemektedir.)

Aşılama Zamanı

 • Aşılama ekim ayının sonunda uygulanmalıdır ancak influenza virüsleri bölgesel olarak bulundukça ve tarihi geçmeyen aşı mevcut olduğu sürece aşılamaya devam edilmelidir.
 • Aşılamanın çok erken yapılması (temmuz-ağustos ayları gibi) özellikle daha yaşlı erişkinlerde olmak üzere, influenza sezonu geldiğinde suboptimal bağışıklığa neden olabilir.
 • 2 doza gereksinim duyan 6 ay – 8 yaş aralığındaki çocuklar, aşı hazır olur olmaz ilk dozlarını almalıdırlar ve ikinci doz ile ilk doz arasına en az 4 hafta süre konulmalıdır.

Aşılama İmkânlarının Kısıtlı Olması Durumunda Ne Yapılmalı?

 • Yüksek riskli grupların, temaslı oldukları kişilerin ve bakıcılarının aşılanmasına önem verilmelidir. Aşı kaynakları kısıtlı olduğunda aşılama çabaları aşağıdaki gruplar üzerine odaklanmalıdır:

  • 6-59 aylık çocuklar
  • 50 yaş ve üzeri erişkinler
  • Kronik pulmoner (astım dahil), kardiyovasküler (izole hipertansiyon hariç), renal, hepatik, nörolojik, hematolojik veya metabolik  hastalıkları (diabetes mellitus dahil) olan kişiler
  • İlaçlar veya HIV enfeksiyonunun dahil olduğu ancak sınırlı olmadığı, herhangi bir nedene bağlı immunkompremize kişiler
  • Gebe olan veya influenza sezonunda gebe olabilecek kadınlar
  • 6 ay -18 yaş aralığında aspirin veya salisilat içeren ilaçlar alan ve influenza ile ilişkili olarak Reye sendromu için risk altında olabilecek çocuklar ve adölesanlar
  • Huzur evlerinde ve uzun dönem bakım tesislerinde yaşayanlar
  • Aşırı obez insanlar (erişkinler için BMI 40 ve üzeri)
  • Bakıcılar ve aşağıda yer alan, riskteki gruplarla teması olanlar

   • Hasta bakımında doğrudan yer alsın almasın, hastalar ve/veya enfeksiyöz materyallere maruziyet potansiyeli taşıyan, sağlık siteminde  çalışan, tüm sağlık personeli
   • 59 ay ve daha küçük çocukların bakıcıları ve hane halkı temaslıları, özellikle 6 aydan küçük çocuklar ile temas edenler ve 50 yaş ve üzerindeki erişkinler
   • İnfluenzaya bağlı artmış ciddi komplikasyon riski ile ilişkili tıbbi durumları olan kişilerin bakıcıları ve  bu kişiler ile evde temas eden kişiler.