6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamındaki ruhsatlar:

 • Bulundurma Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)
 • Taşıma Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)
 • Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı, (Kamu görevi devam ettiği sürece geçerlidir)
 • Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı, (Süre sınırlaması yoktur)
 • Yivli Av Tüfeği Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamındaki ruhsatlar:

 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (5 yıl geçerlidir)
 • Satıcılık (Av Bayiilik) Belgesi (1-3 yıl geçerlidir)

SİLAH RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

 • İkamet edilen İl Valiliğine hitaben yazılan dilekçe,

 • Silah bulundurma ve taşımasında bedeni, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Devlet veya Üniversite hastanelerinden alınacaktır.)

 • Son bir yıl içinde çekilmiş (6) adet vesikalık fotoğraf,

 • Vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair yazı,

 • Taşıma veya bulundurma ruhsatı harcı ödendiğine dair makbuz,

 • Taşıma ruhsatına gerekçe gösterilen iş, meslek veya görevin özelliğine göre belirlenen diğer belgeler.

      NOT: Kanunun 7’nci maddesinin 4’üncü bendinde yazılı kişilerden Sağlık Raporu istenmez. Ancak sağlık durumları araştırılarak gerekirse sağlık raporu istenir.

 1.       Bulundurma Ruhsatını kimler alabilir?

        Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine müracaat ederler. Gerekli belgelerin tamamlanmasını müteakip engel hali bulunmayanlara gerekli harç ve vergileri ödemeleri kaydıyla mesken veya işyerinde olmak üzere Bulundurma Ruhsatı verilir.

 1. Taşıma ruhsatlarını (bu ruhsatlar için istenecek diğer belgeler) kimler alabilir?

 1. Hayatı harici tehlikede olduğu gerekçesiyle verilen taşıma ruhsatları:

        İl Valileri;

 1. Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibariyle can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara (Can güvenliğinin harici ve ciddi tehlikede olduğunu kanıtlayan belge istenecektir.),

 1. Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların ve TSK mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına (Şehitlik belgesi istenir.),

 1. Bakanlığın muvafakati alınmak şartıyla, 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Daîr Kanun ile değişik 3216 Sayılı Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara (İllerde Vali veya Vali Yardımcısının Başkanlığında İl J.K., İl Em.Md., Garnizon Komutanı veya temsilcisi ve Milli İstihbarat temsilcisinden oluşan komisyonca hayatlarının koruma altına alındığına dair karar istenir.),

Talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Ancak, (a) bendinde geçen şahısların can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu Valiler tarafından takdir edilir.

                            Bu ruhsatlar gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir.

 1. Taşıma ruhsatı verilecek meslek mensupları:

        Valiler, aşağıda belirtilen kişilere durumlarının 91/1779 Sayılı Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde Silah Taşıma Ruhsatı verebilir;

     (a)   Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan Dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyit edilen Türk vatandaşlarına (Dışişleri Bakanlığından resmi yazı istenecektir.),

    (b)     Sarı Basın Kartı sahibi basın mensuplarına (Basın yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden resmi yazı ve basın kartı fotokopisi istenecektir.),

      (c)     Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket halinde çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine (Kuyumcu ve sarrafların, esnaf ve sanatkarlar odası ile kuyumcu odasına kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.),

      (d)   14.08.1987 tarihli ve 87/12028 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine (Av malzemesi ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerin satıldığı ve bayiliği olduğuna dair belge istenecektir.),

     (e)     Bankaların Genel Müdürleri, Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine (Banka müdürlerinin kendi kurumlarından görevli olduklarını belirleyen belge istenecektir.),

      (f)   Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara (Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi istenecektir.),

       (g)     Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına (Şirketin yıllık satış tutarını (cirosunu) gösterir vergi dairesi yazısı, kar-zarar cetveli ve bilanço, ticaret sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin noter tasdikle imza sirküleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının görevi ile ilgili yetkili kurul kararı yazısı istenecektir.),

       (h)     Bakanlıkça Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskûn yerlerde uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine (Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, ziraat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi ile arazi sahibi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi istenecektir.),

       (ı)      Bakanlıkça Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibariyle tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeni ile yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine (Ziraat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi ile hayvan sahibi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi istenecektir.),

      (i)      Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleri ile fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (ortak veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye), (Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, şirket söz konusu ise Ticaret Sicili Gazetesi ile kimlerin ruhsat istediğine dair yetkili kurul kararı istenecektir.),

     (j)      Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortak veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye), (Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna daîr vergi dairesi yazısı istenecektir.),

     (k)     Akaryakıt istasyonları sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve iş başında taşımak şartıyla), (Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna daîr vergi dairesi yazısı ve SGK. primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı ile iş sahibinin yazılı müracaatı istenecektir.),

      (l)      Sigortalı olarak en az elli işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.), (İş sahiplerinden vergi mükellefi olduğuna dair yazı ve sigorta sicil numarasını gösterir kart fotokopisi, bekçi, mutemet ve veznedarlar için iş sahiplerinden istenen belgeler yanında işverenin yazılı müracaatı ve sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı istenecektir.),

      (m)    Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere (Poligon sahibinden işletme fotokopisi, bekçilerden ise ruhsat fotokopisi ve işverenin yazılı müracaatı ve sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı istenecektir.),

    (n)     25.04.1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanunun 8’inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (İşyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler), (Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri ile ilgili kurum yazı ve bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı istenecektir.),

     (o)     Meskûn yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere (Müracaat eden ve ruhsatı yeniletenlerden ziraat odalarından veya İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi, kovan adedini belirten yazı ve ürünün satışı karşılığı müstahsil makbuzu istenecektir.),

        (ö)     09.05.1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun Hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşıyabilirler), (İş sahibinin yazılı müracaatı, depo izin belgesi fotokopisi ve işçilerin primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı istenecektir.),

     (p)     Daha önce Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, mülkiye müfettişi, hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ile MİT hizmetlerinde çalışmış ve asli memur statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile bu kurumdan ayrılanlar ile istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan Subay, Astsubay veya Uzman Jandarma Çavuşlara ( Kamu görevinde bulunmuş asıl statüsünü kazanmış, kendi isteği ile bu görevinden ayrılanlara kurum tarafından kendi istekleri ile ayrıldıklarına dair belge istenecektir.),

       (r)      Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye, (Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye), (Döviz bürosu sahiplerinin hazine ve Dış ticaret müsteşarlığından faaliyet izni aldığına dair belge istenecektir.),

       (s)      Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmeti yürüten noterlere (Avukatlardan bağlı olduğu barodan üyelik yazısı, noterlerden ise noterlik belgesi fotokopisi istenecektir.),

      (ş)      Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayii odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyelerine (Bağlı bulundukları birlik, federasyon ve konfederasyon başkan ve genel sekreteri imzalı belge ile oda yönetim kuruluna seçildiğine daîr seçim tutanağı fotokopisi istenecektir.),

      (t)      Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalli muhtarlığı yapmış olanlara (Bu göreve seçimle geldiğine daîr İl/İlçe Seçim Kurulundan alınacak belge istenecektir.),

     (u)     Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç en az bir dönem Belediye Başkanlığı veya İl Genel Meclis Üyeliği yapmış olanlara (Bu göreve seçimle geldiğine daîr İl/İlçe Seçim Kurulundan alınacak belge istenecektir.).

 1. Talep etmeleri halinde Taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri kimlerdir?

                   (1)     Özel kanunlara göre silah taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri;

        Kanunun 7’nci maddesi birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentleri hükümlerine göre Valilerce silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilecek kamu görevlileri; aşağıda görevleri yazılı olan kamu görevlilerinden sadece görev belgesi istenir, haklarında tahkikat yapılmaz.

Özel Kanunlara göre her zaman ve her yerde silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin zati silahlarına istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir. Bu kişilerden taşıma ruhsatı harcı alınmaz.

(a)    Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama Organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,

(b)   Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,

(c)    Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı ile bu meslekten sayılanlara,

(ç)     Özel kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip olanla

(d)     Emniyet hizmetleri sınıfı personel,

(e)     MİT mensupları,

(f)      Gümrük muhafaza memurları,

(g)     Orman muhafaza memurları

(h)     Güvenlik korucuları

(ı)      Çarşı mahalle bekçileri

      (2)     Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;

 1. Köy ve Mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya alacakları zati silahları için) (2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.)

 1. Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1467’nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (Bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.).

        (3)     Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;

 1. Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkartmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilirler),

 1. Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

 1. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapımı, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

 1. (d)     TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

 1. Genel Müdürlüğe ait role istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

 1. Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 2. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

 1. 14.06.1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine,
 2. (ı)      Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev başında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 3. İnfaz koruma başmemurları ile memurlarına (Ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),
 4. (j)      Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
 5. Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,
 6. Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu, kadrolu personeline.

        (4)     Parayla ilişkisi olanlardan;

                        (a)     09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1'inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya zati silahlarını taşıyabilirler),

(b)     Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

(c)     Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler).

        (5)     Özellik arz eden görev yapanlardan;

 1. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline,

 1. Sayıştay Başkan ve üyeleri, Müsteşar, Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,

 1. TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürlerine,
 2. Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcılarına (Görev belgesi istenir),

 1. Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara,

 1. Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
 2.  Karayolları Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları ve şube şeflerine (Görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
 3.  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermeye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyelerine, (Görev belgesi istenir)
 4.  Belediye Başkanları ve İl Genel Meclisi üyelerine, (2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır. )
 5.  Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,
 6.  İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına,
 7. Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,
 8. Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve İl Müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün Bölge ve İl Müdürlüklerinde arazi kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,
 9. Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri, pompa istasyonları baş teknisyenleri ve depo müdürlerine,

           Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile  (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.

       ç.      Talep etmeleri halinde hangi emekli kamu görevlilerine taşıma ruhsatı verilir?

     Kanunun 7’nci maddesinin (4) numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden; emeklilik onay örneği, istifa ederek ayrılanlardan kurumdan ayrılış nedenini gösterir yazı ve, malulen emekli olanlardan sağlık durumunu gösterir heyet raporu,

        (1)        Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,

        (2)        Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve Üyelerine,

       (3)        Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin, muavin konsoloslara,

        (4)        Emekli olmak için gerekli hizmet süresinin yarısını tamamlayıp bir başka kuruma geçen veya istifa eden Vali, Vali yardımcısı, hakim ve savcılara,

       (5)        Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT hizmetleri mensuplarına,

       (6)        Çarşı ve mahalle bekçilerine,

      (7)        31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan Orman Muhafaza Memurları ve Orman Bölge Şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını ve kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),

      (8)     (f) bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 Sayılı Kanuna göre emekli olanlara,

      (9)        Özel Kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına,

     (10)        Güvenlik Korucularına,

     (11)        Köy ve mahalle muhtarları, belediye başkanlarına,

İkamet ettikleri yer Valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.

Bu maddede öngörülenlerden durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.

 1. Yivli Spor ve Av Tüfeği Ruhsatı kimlere verilir?

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak sporcu lisansı yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarda ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir.

  Bu yönetmelik hükümlerine göre, ruhsat almaya hak kazandığı Valilikçe yapılacak tahkikat neticesi tespit edilen kişilerden, avlanma ruhsatı (Avcılık belgesi) bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine de bulundurma ruhsatı tanzim edilir.

            Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar bu tüfeklerini meskûn mahallerde içi boş, muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde nakledebilirler.

İTHAL VE ARMAĞAN SİLAH EDİNEN J.GN.K.LIĞI, TSK VE SHL.GÜV.K.LIĞI PERSONELİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER NELERDİR?

a.  Özel ferdi ithal silah, ruhsat  işlemleri;

                (1)    Yurt dışına daimi görevle giden Subaylar kesin dönüş tarihinden itibaren en fazla altı ay içinde;

 •  Dilekçe,
 •  Yurt dışı gidiş/dönüş atama emri fotokopisi,
 •  Yurt dışında daimi olarak görev yaptığına dair belge aslı,
 •  Silaha ait faturanın aslı,
 •  Silaha ait faturanın Türkçe tercümesi aslı,
 •  Pasaport fotokopisi (yurda dönüş tarihini gösteren ve ön bölüm)ile birlikte  J.Gn.K.lığı Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne müracaat edilir.

     (2)    J.Gn.K.lığı Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünden silah ithal ve menşei belgesini alarak silahın yurda sokulduğu gümrük müdürlüğüne müracaat eder.

     (3)    Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra gümrük vezne alındı makbuzu ve silahla birlikte Silah  ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne gelerek tespit yapılır. Silah ithal ve menşei belgesi düzenlenir.

     (4)    J.Gn.K.lığınca Silah İthal ve Mermi Menşei  Belgesinin ilgili Komutanlığa gönderilmesi ve envanter kayıtlarına geçilmesini müteakip işlem tamamlanır.

b.  Armağan silah ruhsat İşlemleri;

     (1)    Armağan edilen silahla birlikte, “armağan belgesi” ve dilekçeyle  J.Gn.K.lığı Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne müracaat  edilir.

     (2)    Armağan Belgesi yabancı devletler tarafından verilmiş ise aslı ve Türkçe tercümesi Türkiye’de bulunan elçiliklere veya konsolosluklara onaylattırılır.

(3)    Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünce silahın tespiti yapılır. Armağan Silah ve Mermi Menşei Belgesi düzenlenerek kayıt ve tescil işlemleri için ilgili personelin birliğine gönderilir.

RUHSATLI SİLAHLARIN DEVİR İŞLEMLERİ:

a     Sivil Vatandaşların Birbirlerine Devir İşlemleri:

        Taşıma ve bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı olan, 16’ncı madde kapsamına girmeyen, silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edebilir.

Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devri yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme onay işlemlerini müteakip noterce düzenlenir. Silah ve mermiler alacak şahsa ruhsat düzenlenmeden devredilmez.

b.    TSK Personelinin Sivil Vatandaşlara Silah Devir İşlemleri:

        Satışı, devri ve hibesi yapılabilecek zati silahlar,

(1)    Personel emekli olunca kendisine (bedelsiz) istihkak olarak verilen zati silahlar,

(2)     Zoralım silahı (Can güvenliği nedeniyle verilenler hariç),

(3)    Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan satın alınan silahlar,

(4)     Özel Ferdi İthal edilen silah,

(5)     Antika silahlar,

(6)     Miras yoluyla edinilen silah,

(7)     Başkasından devralınan silahlar,

(8)     Armağan silahlar,

        Devrinde sakınca olan silahlar hariç olmak üzere; Kuvvet Komutanlıklarının zati silah envanterinde adına kayıtlı zati silahı olan personel, envanterde nitelikleri yazılı silahlarını 16’ncı madde hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir veya Türk Silahlı Kuvvetlerine hibe edebilir.

Görevde olan personel Kuvvet Komutanlıkları zati silâh envanterinde adına kayıtlı olup, devrinde bir sakınca olmayan silâhını, bir başkasına devretmeden önce bir dilekçe ile bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından devir müsaadesi almasına gerek yoktur,

Bir başkasına devredilecek silahın devir alınmasına ait işlemler, silahı devralacak kişi tarafından yürütülür,

Silahın devir işlemleri tamamlanmasına müteakip, silahı devreden personel üzerinden düşümü yapılır.

c.    Devri Yapılamayacak Ruhsatlı Silahlar:

(1)  6136, 6768, 1308 ve 2313 sayılı kanunların geçici maddeleriyle belirlenen süreler içinde başvurularak vesikaları alınmış olması koşulu ile;

(a) Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal eden, muayyen alamet-i havi olan,

(b) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,

(c) İstiklal savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan veya belgelendirilen,

(d) İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen, ateşli silah, bıçak veya kılıçlar.

(2)  TSK personelinden; görevde bulunduğu sürece kendisine (bedelsiz) istihkak olarak verilen zati silahlar,

(3)  TSK personelinden; can güvenliği tehlikesi olan personele tahsis edilen zoralım tabanca devri yapılamayacak ruhsatlı silahlardır.

SİLAH RUHSATI ALMAYA ENGEL HALLER:

Aşağıda belirtilen kişilere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez ve verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar.

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara.

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara.

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza                             Kanununun 282’nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı,                     sağlığı   veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya                               değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

e) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum                olanlara.

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara.

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara.

h) Kanunun 4’üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine.

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara.

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara,         3269 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12’nci maddesi uyarınca                    başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13’üncü ve 16’ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme        ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu              görevinden çıkarılanlara.

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara.

l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara.

m) Yirmibir yaşını bitirmemiş olanlara.

Birinci fıkranın (a) bendi ile (c) bendi kapsamına girenlere affa uğramış olsalar bile ateşli silahlar ile mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlar hakkında uygulanmaz. Birinci fıkranın (ı) bendi kapsamına girenlere Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasını ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir.

Kanunun ek 1’inci maddesinde silahla girilmesi yasaklanan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Ön ödeme veya mahkumiyet kararındaki adli para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren beş yıllık süre geçmediği takdirde, bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez.

Birinci fıkranın (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında kovuşturma yapılan kişiye kovuşturma sonuçlanıncaya kadar, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişiye ise tekrar göreve iade edilinceye kadar silah ruhsatı verilmesine ve yenilenmesine ilişkin işlemler bekletilir ve silah ilgili birimce emanete alınır.

Bu maddede belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.

Mahkemelerce verilen hapis cezaları, adli para cezasına çevrilmiş olsa dahi bu maddenin uygulanmasında hapis cezası esas alınır.

 YİVSİZ AV TÜFEKLERİNİN RUHSAT İŞLEMLERİ:

İkametgah yeri esasına göre yivsiz av tüfeği belge ve izin işlemleri 07 Aralık 2001 tarihinden itibaren ikamet yeri esasına göre Jandarma tarafından yürütülmektedir.

1.    Belge Çeşitleri:

 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi,
 • Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi,
 • Satıcılık (Bayilik) Belgesi,
 • Fabrika / İmalathane Kuruluş ve Faaliyet İzni.

    a. Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi    :

18 yaşını bitirmiş ve engel hali bulunmayan kişilere bir defaya mahsus ikamet edilen İl Valiliği / İlçe Kaymakamlığınca verilir.

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Almak İsteyenlerden İstenecek Belgeler;

(1) İkamet edilen İl Valiliği / İlçe Kaymakamlığına hitaben yazılan dilekçe,

(2) Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu (Aile hekiminden tek hekim raporu),

(3) Vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge,

(4) Harç ödendi makbuzu,

(5) Altı adet fotoğraf.

    Yukarıdaki belgeler ile müracaat eden kişilere, yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilir.

   b. Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi     :

İkamet edilen İl Valiliği / İlçe Kaymakamlığınca alınan izne istinaden av bayisinden yivsiz av tüfeği almak için verilir. Bu belge yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilişinde tanzim edilir, başka bir av tüfeği almak isteyen kişiler İkamet edilen İl Valiliği / İlçe Kaymakamlığına hitaben yazılan dilekçe ile müracaat ederek ikinci bir av tüfeğini alabilir.

  c. Satıcılık (Bayilik) Belgesi    :

2521 sayılı yasa kapsamına giren yivsiz av tüfekleri ve bunlara ait fişekleri satmak amacıyla valiler ve kaymakamlar tarafından çevrenin özelliğine göre 1-3 yıl süreli olarak verilir. Süre konusundaki takdir mülki amire aittir.

  Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık (Bayilik) Müracaatında İstenecek Belgeler;

(1) İkamet edilen İl/İlçe Mülki Amirliğine hitaben yazılı dilekçe,

(2) İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,

(3) Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu,

(4) 2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,

(5) Altı adet fotoğraf.

            Yukarıdaki belgeler ile müracaat eden kişilere, 3 yıl süreli satıcılık (bayilik) belgesi verilir.

 ç. Fabrika ve İmalathane Kuruluş ve Faaliyet İzni:

Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgelerle İçişleri Bakanlığına müracaat ederek kuruluş ve faaliyet izni almak zorundadırlar.

Fabrika ve İmalathane Kuruluşuna İzin Verilmesi:

Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, İçişleri Bakanlığından kuruluş izni almak zorundadır.

Fabrika veya imalathane kurmak isteyenler; kuruluş izni almak için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan üç nüsha olarak hazırlanmış dosya ile müracaat eder.

1- Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi,

2- Şirket ise son tadilleri kapsayacak şekilde firma ana sözleşmesi,

3- İtalat konusu ve türü ile tasarlanan kapasite miktarı,

4- Kurulacak iş yerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı,

5- Tesislerin konumu ve çevresini gösterecek şekilde yetkili makamlarca onaylanmış 1/1000 ölçekli genel yerleşim planı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına uygun görüldüğü takdirde, dosyalardan iki adedi kuruluş izni için uygunluk yazısı ekinde firmaya gönderilir.

İçişleri Bakanlığınca gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle, izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik bakımından uygun olduğunun tespiti halinde kuruluş izni verilir. Kuruluş izni verilen firma piyasaya satış yapmamak kaydıyla numune üretimi yapar.

        Faaliyet İzni:

Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını imal etmek isteyen firmalar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına uygun görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almak zorundadır. Faaliyet izni almak isteyen firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan üç nüsha olarak hazırlanmış dosya ile mürâcaat eder.

1- Kuruluş izin belgesi,

2- Kapasite raporu,

3- İş yeri açma ve çalışma ruhsatı,

4- Sanayi sicil belgesi,

5- İş akım şeması ve proje açıklama bilgileri,

6- Üretilecek mamulün ve mamule ait parçaların aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılmış olarak listesi.

a) Müessese bünyesinde yapılacaklar,

b) Yarı mamul olarak satın alınıp müessese bünyesinde son şekli verilecekler,

c) Komple satın alınacaklar,

d) İthal edilecekler,

7- Çalıştırılacak personel sayısının, yönetici, mühendis, teknisyen, işçi olarak dökümü,

8- Marka tescil belgesi,

9- TSE Standart Uygunluk Belgesi.

            Bu bilgi ve belgeleri içeren dosyaların iki sureti, uygun görüldüğü takdirde faaliyet izni için uygunluk yazısı ekinde firmaya gönderilir.

  Firma bu dosyalara;

1- Üretilecek mamulün perspektif ve montaj resmi,

2- Üretilecek mamulün ve parçalarının teknik resimlerini,

3- Her tip ve modelden birer adet numune,

Ekleyerek İçişleri Bakanlığına mürâcaat eder. İçişleri Bakanlığının inceleme ve değerlendirmesi sonucunda uygun görülmesi halinde firmaya Faaliyet İzin Belgesi verilir. Numuneler ile bunlara ait düzenlenen rapor mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir.

Sonradan değişik tip ve modelde üretim yapılması halinde,

1- TSE standart uygunluk belgesi,

2- Üretilecek mamulün perspektif ve montaj resmi,

3- Üretilecek mamulün ve parçalarının birinci fıkranın (6) numaralı bendinde yer alan sınıflandırılmış listesi,

4- Üretilecek mamulün ve parçalarının teknik resimleri,

5- Her tip ve modelden birer numune,

Yukarıdaki belgeleri içeren iki suret dosya ile İçişleri Bakanlığına müracaat edilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde yeni tip ve modelleri içeren Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir. Numuneler ile bunlar için düzenlenen rapor mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir.

 2.    Belge ve izinlerin verilmesini engelleyen haller:

a.    Ateşli silâhla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b.    Ruhsatlı silâhıyla suç işleyenler veya silâhın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkûm olanlar,

c.    Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskûn mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silâh atanlar ile bu suçların birinden mahkûm olanlar,

d.    Ateşli silâhla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar,

                e.    Ateşli silâhla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

f.    2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Daîr Kanun hükümlerine aykırı fiillerinden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar,

g.    6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12, 13, 14 ve 15’nci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar ile aynı Kanunun 4’ncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar,

h.    Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

ı.    Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

i.    Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

j.    18 yaşını bitirmemiş olanlar,

Yukarıdaki (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkûmiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir surette bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun 7’nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.

Bu maddede belirtilen mahkûmiyet, kesinleşmiş mahkûmiyettir.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.

Yönetmeliğin 14’üncü maddesine göre belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı, alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez.

    Kayıt ve tescil

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi alan kişiler, sahip oldukları yivsiz av tüfeklerinin cins, marka, çap (kalibre) ve seri numaralarını ruhsatnameye satın aldıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde işletmek zorundadırlar.

Yenileme esasları

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi bir defaya mahsus verilir. Ruhsatname kişilere yivsiz av tüfeğini meskende yâda işyerinde taşıma ve bulundurma yetkisi sağlayacaktır.

  3.    Devir işlemleri:

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinde kayıtlı yivsiz av tüfekleri yasal engel hali bulunmayan kişilere satış veya hibe yoluyla devredilebilir.

Şahsın vefatı halinde kanuni yollardan diğer mirasçıların muvafakati alınmak şartıyla engel hali olmayan mirasçılardan birine intikâl edebilir.

Devredilen yivsiz av tüfekleri devir alan kişi adına Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesine bağlanmadan teslim edilmez. Aksine hareket edenler hakkında adli işlem yapılır.

Devir işlemlerinde, silahı devralan şahsın Yönetmeliğin 14’üncü maddesine göre ruhsat almaya engel bir durumunun bulunmadığının tespiti halinde, devreden ve devralan ile birlikte ruhsat işlemini yapan birim amiri/komutanının da imzalayacağı bir devir tespit tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir.

Taşıma ve bulundurma esasları

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi sahibine belgede kayıtlı yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma yetkisi verir. Avlanma izni vermez. Avlanma izni ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılmaktadır.

18 yaşını bitirmemiş atıcılık lisansına sahip kimseler velilerin adına belgelendirilmiş ya da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları; veli, yönetici ve idarecilerin sorumluluğu altında atıcılık ve avcılık federasyonunca düzenlenecek özel izinle atış poligonlarında ya da meskûn sahalar dışında ve merkez av komisyonlarınca belirtilen avlaklarda taşıyıp kullanabilirler.

J.GN.K.LIĞI, SHL.GÜV.K.LII VE TSK PERSONELİ SİLAH İŞLEMLERİ:

ŞAHSİ SİLAH SAHİPLENME KAYNAKLARI:

    a.    Teçhizat tabanca (İstihkak olarak bedelsiz)

    b.    Zati demirbaş tabanca (bedelli)

    c.    Zoralım silah (Can güvenliği nedeniyle verilenler dahil)

    ç.    MKE Kurumundan satın alınan yerli silah

    d.    MKE Kurumundan satın alınan ithal silah

    e.    Özel ferdi ithal silah

    f.    Armağan silah

    g.    Hatıra silah

    ğ.    Antika silah

    h.    Miras yolu ile edinilen silah

    ı.    Başkasından devir alınan silah

MKE KURUMUNDAN YERLİ/İTHAL SİLAH TEMİNİ VE İŞLEMLERİ:

    a.    Muvazzaf Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar; görevleri müddetince veya emekli/müstafi olduktan sonra MKE Kurumu tarafından satışa sunulan tabancalardan toplam 3 (Üç) adet tabanca satın alabilirler.

    b.    MKE Kurumu tarafından satışa sunulan tabancalardan, bedeli mukabilinde satın almaya karar veren muvazzaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar,  dilekçe  2 (iki) adet resim,  ile birlikte müracaatları Kuvvet Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

c.    Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca tabanca almasına müsaade edilen personele Silah Satın Alma Yetki Belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgeler ilgilinin birliğine gönderilir.

         Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren (6) aydır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan (MKE Kurumu) silah ve bu silaha ait mermiler satın alınır. Bir yıllık süre içerisinde silah satın alma yetki belgesine işlem yaptırmayan personel, silah satın alma yetki belgesinin süre bitiminden itibaren 2 (iki) yıl geçmeden MKE Kurumundan yerli veya ithal silah alma talebinde bulunamaz.

    ç.    Muvazzaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş ile müstafi ve emeklilerin satın almış oldukları silahlara ait fatura asılları ((PBİK Nu (J.Gn.K.lığı için), Rütbe, Sicil yazılacak), Birlik Komutanlıklarından yazı ile (Muvazzaf personel için) fatura tanzim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde, silahın envanter kaydı için personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.

d.    Emekli Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan, müstafi Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve 10 (on) yılını doldurarak, sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile TSK’nden ayrılan Uzman Erbaşlara silah satın alma izni verilebilmesi ve ruhsat işlemleri için;

        1)    Dilekçe,

        (2)    Devlet ve üniversite hastanelerinden alınacak “Ateşli silâh taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımdan sakınca yoktur” ibareli heyet  raporu (rapor 6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır) (Emekli/müstafi personelin hastaneye sevk işlemleri ikamet ettiği yerin Askerlik Daire/Şubesi tarafından yapılır.),

(3)    Son bir yıl  içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

        (4)    Emekli/Müstafi kimlik kartı fotokopisi ile ilgili Komutanlıklara müracaat edilir.

    e.    MKE Kurumundan yerli veya ithal silah satın alma talebinde bulunan emekli, müstafi ve mecburi hizmetini tamamlamış personelin, göndermiş olduğu belgelerin incelenmesini müteakip, uygun görülen müracaatlar için 6'ncı madde (c ve ç) fıkraları hükümlerine göre işlem yapılır.

MİRAS YOLUYLA DEVİR ALINAN SİLAHLAR:

    TSK’leri personeline miras yolu ile intikal eden silahlar için 91/1779 sayılı Yönetmeliğin 18'inci maddesi hükmü uygulanır.

BAŞKASINDAN DEVİR ALINAN SİLAHLAR (SATIŞ, HİBE,DEVİR) :

    Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar muvazzaflık, emeklilik ve müstafi oldukları süre içerisinde sivil veya askeri şahıslardan yalnız 3 (Üç) adet silah devir alabilirler.

YİVLİ AV TÜFEKLERİNİN SATIN ALMA, KAYIT VE DEVİR İŞLEMLERİ:

    a.    Yivli av tüfekleri ile ilgili satın alma, kayıt, ruhsat ve devir işlemleri, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülür.

    b.    Bu yönerge hükümlerine göre, ruhsat almaya hak kazandığı tahkikat neticesi tespit edilen kişilerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Taşra Teşkilatından alınacak Avcılık Belgesi bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine de bulundurma ruhsatı tanzim edilir. Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar bu tüfeklerini meskûn mahallerde içi boş, muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde nakledebilirler.

    c.    Personel MKE Kurumundan yalnızca 1 (bir) adet yivli av tüfeği satın alabilir.

YİVSİZ AV TÜFEKLERİNİN SATIN ALMA, KAYIT VE DEVİR İŞLEMLERİ:

    a.    Yivsiz av tüfekleri ile ilgili bütün işlemler ise ikamet edilen yerdeki, ilgili Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığınca yürütülür. Personelin; zoralım yoluyla satın aldıkları yivsiz av tüfeklerine ait faturaları, fatura tanzim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, ikamet ettikleri ilgili Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığına teslim ederek, yivsiz tüfek ruhsatnamesi işlemlerini yaptırmak zorundadır.

    b.    Bu konuda Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlığına ikamet edilen yerin mülkî amirliğine hitaben bir dilekçe, faturanın aslı, Birlik Komutanlığından görev onay belgesi ve 2 (iki) adet fotoğraf ile müracaat edilir.

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

SİLAHINIZIN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLSANIZ BİLE, KESİNLİKLE NAMLUYU CANLI HEDEFE ÇEVİRMEYİN

    1.    Silah taşıma ve bulundurmanın yasak olduğu yerler

        a. Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanenin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,

    b.    Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma ve yarışmaların yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan işyerlerinde,

    c.    TBMM ana binaları ile meclis başkanlığınca belirtilen yerlerde,

    “Silahlar RUHSATLI dahi olsalar TAŞINAMAZ”

        2.    Ruhsat sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar

    a. Hiçbir suretle saldırı amaçlı olarak kullanılamaz,

b. Nedensiz yere rast gele ateş edilemez,

c. Başkalarını korkutacak şekilde taşınamaz,

ç. Kaygı ve panik yaratacak şekilde meskûn mahallerde kullanılamaz,

d. Eğlence merkezlerinde veya düğünlerde kullanılamaz,

e. Taşınması yasak olan yerlerde taşınamaz,

f.  Kavgada korkutmak maksadıyla kullanılamaz,

g. Ruhsat sahibi olunan silah hiçbir suretle başkasına verilemez,

    Yukarıda belirtilen davranışlarda bulunanlar TCK’nin ilgili maddelerince cezalandırılırlar ve sahip oldukları ruhsatları iptal edilir.

        3.    Silahların arızalanması halinde yapılacak işlemler

    Silah üzerinde yapılacak basit tamirat izne bağlı değildir. Ancak; namlu, sürgü (kapak takımı), çerçeve, kovan çıkarıcı, tırnak, iğne ve mekanizma üzerinde yapılması istenilen tadilat için ruhsatlı silah tamirhanesi tarafından tutulan raporla İçişleri Bakanlığına müracaat edilir. Bakanlık müracaatı Kriminal laboratuvarına gönderir. Buradan alınacak rapora istinaden Bakanlıkça izin verilebilir.

MAGANDA DÜĞÜN SAHİBİ, BİR ÇOCUK ÖLDÜRDÜ

    4.    Emniyet Kuralları    :

           Evde, sokakta, atış alanında veya herhangi başka bir yerde her ruhsatlı silah sahibi emniyet konusunda özen göstermeli, aşağıda belirtilen emniyet kurallarına mutlaka riayet etmelidir.

 a.  Silahınızı bir yerden başka bir yere nakil ederken boş olduğuna emin olun,

 b.  Silahınızı elinize aldığınızda ilk önce namluyu emniyetli bir yöne çevirerek atım yatağının dolu olup olmadığını kontrol edin,

  c. Ateş etmeyeceğiniz zamanlarda atım yatağı mutlaka boş ve silah emniyette bulunmalıdır,

 ç.  Kapalı yerlerde ateş edilmez, “unutmayınız ki fişek betondan sekerek başka bir yöne doğru gidebilir”

 d. Dolu bir silahın kaza riski çok yüksektir. Doğru kullanıldığı sürece güvenlidir ve şeytan doldurmaz,

  e. Kazanın nedeni daima EMNİYET KURALLARININ ihlal edilmesidir,

  f.  Kazanın önüne geçmek, silah sahibinin sorumluluğudur,

  g.  Silah her zaman doluymuş gibi kabul edilmelidir. Silahın boş olduğu yönündeki beyanlara aldırmadan gözle ve elle kontrol edilmelidir. Namlu hiçbir zaman canlı hedeflere doğrultulmamalıdır,

  ğ.  Silahın nasıl kullanıldığını öğrenmeden kesinlikle silah ile oynamayın,

  h. Ateş etmeden önce namlu kontrol edilmeli, boş ve temiz olduğu anlaşıldıktan sonra ateş edilmelidir,

  ı.  Alkollü iken silah taşımayın ve kullanmayın,

   i. Silah ile hiçbir zaman şaka yapmayın. Şaka yapanları uyarın,

   j. Evinizde silah ile fişeklerini ayrı ayrı muhafaza edin. Çocukların silahla oynamak isteyebileceklerini unutmayın,

   k.  Uzun süreli muhafazalarda korozyona karşı silahın bakımın tam olarak yapmayı ihmal etmeyin,

   l.   Atış yaptığınız bölgede canlı hedef bulunmadığından emin olun,

   m. Atış yaparken elinizi ve parmaklarınızı kapak takımından ve namludan uzak tutun,

   n.   Atış esnasında tabancanızı asla hedeften başka yöne çevirmeyin,

   o.  Oyun salonu ve eğlence yerleri gibi yerlere silahınız götürmeyin,

   ö.   Çit, ırmak ve bunun gibi yerlerden geçerken silahın boş olmasına dikkat edin,

   p.   Ateş edeceğiniz durumlar haricinde silahınızı dolu olarak taşımayın,

   r.  Silahınızı sökerken, takarken, doldururken ve boşaltır iken namluyu daima emniyetli bir yöne çeviriniz.

                UNUTMAYIN MAĞDURİYET ÇİFT TARAFLIDIR

    5.    Bilinmesi gerekli diğer hususlar  :

a.    Silah satın alma yaşının tabancalar için (21), Yivsiz tüfekler için (18) olduğu,

b.    Ruhsat geçerlilik süresinin bitiminden itibaren (6) ay içerisinde ruhsatınızı yeniletmek için müracaat etmeniz gerektiği,

c.    Ruhsat talebinizle ilgili hazırladığınız evrakın süreye tabi olduğu ve (6) ay ile (1) yıl arasında değiştiğini,

 ç.   Ruhsat geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren (6) ay içerisinde müracaat etmeyenlerin ruhsatlarının iptal olacağını,

d.    Taşıma ruhsatlı silahların ruhsat sürelerinin bitimine müteakip yeni ruhsat tanzim edilinceye kadar bulundurma olarak kullanılacağını, (Bu süre hiçbir durumda altı ayı geçemez)

e.    Taşıma ruhsatı alan şahısların ruhsat aldıkları durumlarının sona ermesi durumunda durumu ruhsatı veren makama (6) ay içerisinde bildirmeleri gerektiği,

f.    Bulundurma ruhsatlı silahların hiçbir sebeple taşınamayacağı,

g.    Bulundurma ruhsatlı silahı ikamet yeri değişikliği ve tamir amaçlı olarak nakletmek gerektiğinde mülki amirden izin almak koşulu ile nakil edilebileceği,

ğ.    Ruhsatlı silahınızı ikamet değişikliğinde yeni ikametgaha göre ruhsat tanzim edebileceğinden taşıma parası ödemeden yeni ruhsat kartı tanzim edebileceğini,

h.    Tabanca taşıma ve bulundurma ruhsatlı silah sahiplerinin yıllık (200) adet fişek istihkakı bulunduğunu UNUTMAYINIZ.

  6.   Ruhsatlı silahların kaybolması veya çalınması halinde yapılacak işlemler  :

    a.     Ruhsatlı silahın kaybolması veya çalındığının tespit edilmesi durumunda vakit kaybetmeksizin en yakın mahalli karakola (Jandarma ve Polis) başvurulması,

    b.     Mahalli karakoldan alınacak tahkikat evraklarının fotokopisi ve silahın kaybolduğu/çalındığına dair bir dilekçe ile birlikte ruhsatı veren makama başvurulması gerekmektedir.

RUHSATLI SİLAHA SAHİP KİŞİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

a.    Ruhsat veriliş nedenlerinin ortadan kalkması durumunda durumu (6) ay içerisinde ruhsat veren makama bildirmekle yükümlü olduğunuzu, aksi takdirde bir daha silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilmeyeceğini,

b.    Bulundurma ruhsatlarının nakil belgesi olmadan mesken veya işyerinden çıkarılmayacağı, çıkaranlar hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırı hareket etmekten yasal işlem yapılacağını,

c.    Taşıma ruhsatlı silahların 6136 sayılı Kanunun EK-1’inci maddesinde yazılı olan;

(1)    Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,

(2)    Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğrenim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında,  izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, Kanuna uygun veya Kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,

(3)    Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde,

Ateşli silahların taşınmayacağını, taşıyan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı,

d.    Taşıma ruhsatlı silahların ruhsat bitim tarihinden itibaren yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçeceği,

e.    Ruhsatların süresinin bitim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yeniletmeyenlerin silah ruhsatlarının iptal edilerek silahların zapt edileceği ve (6) ay içerisinde engel hali bulunmayan bir kişiye devrinin sağlanacağı,  devri sağlanamayan silahlar hakkında adli işlem yapılacağı,

f.    Silahların şahsi sorumluluk gerektirdiği ve bu sorumluluğun ruhsat sahibine ait olduğu,

g.    Taşıma ve bulundurma ruhsatlı silahların muhafazasına dikkat edilmesi gerektiği, silahın muhafazasında gerekli hassasiyetin gösterilmemesi sonucu işlenecek suçlarda ruhsatın iptal edileceği ve bu kişiye bir daha silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilmeyeceği,

h.    Bulundurma ruhsatlı silaha sahip olan kişilerin adres değiştirmeleri durumunda ayrıldıkları ve gittikleri Mülkî Amirliğe müracaat ederek durumlarına uygun şekilde ruhsat kartlarını değiştirmeleri gerektiği,

i.    Ruhsatlı silaha sahip kişilerin balistik öneme haiz parçalarda (namlu, iğne, mekanizma, vb.) yapılacak tamirat ve tadilatların izne tabi olduğu, bunun dışında kalan basit (boyama, gravür işleme, dürbün montajı vb. gibi) işlemlerin izne tabi olmadığı,

Bilinmeli ve bu konulara dikkat edilmelidir.